Grades 1-3

Ang Mabait na Kalabaw


₱99.00

Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Liza Flores

The good carabao is a good role model. He always does good things. He gets along with his fellow carabaos. He has a love for truth, kindness, and beauty. It is fun to count the things on each page, from 1 to 13.

Dapat tularan ang mabait na kalabaw. Wasto ang kaniyang pag-uugali. Nakikisama siya sa mga kapuwa kalabaw. May pag-ibig para sa katotohanan, kabutihan, at kagandahan. Masayang basahin ang mga bagay sa pahina, mula 1 hanggang 13.

Also available in big book format and in Cebuano

ISBN: 971-508-255-6
Published: 2005
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 6+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products