101 Filipino Icons


₱599.00
101 Filipino Icons

Edited by Ani Rosa Almario and Virgilio S. Almario

Do you know what the Manunggul jar looks like? How does one dance the Tinikling? What is the Hudhud? With notes to guide teachers for classroom discussions, this book presents a survey of people, places, objects, and events that every Filipino should know.

Alam mo ba kung ano ang itsura ng bangang Manunggul? Paano isinasayaw ang Tinikling? Ano ang Hudhud? May kasamang talâ para gumabay sa mga guro sa mga talakayang pangklasrum, itinatampok ng librong ito ang ilang mga tao, lugar, bagay, at pangyayaring makabuluhan para sa bawat Filipino. 

Additional Information
ISBN: 978-971-508-302-7
Published: 2007
Language: Filipino (Tagalog) and English
Age Recommendation: 13+
180 pages | 800 grams |  9 by12 inches

Co-published by Bench

  • Researchers - Lanelyn Carillo, Crispina Reyes, Aneka Rodriguez
  • Proofreaders - Aneka Rodriguez, Ergoe Tinio
  • Writers - Ani Rosa Almario, Virgilio S. Almario, Roberto Añonuevo, Romulo Baquiran Jr, Emylou Infante, Paul Quintos, Crispina Reyes, Aneka Rodriguez, Edgar Samar, Mae Astrid Tobias, Rene O. Villanueva
  • Illustrators - Beth Parrocha-Doctolero, Guia Anne Salumbides

Related Products