101 Filipino Icons Volume 2


₱599.00
101 Filipino Icons Volume 2

Edited by Emelina S. Almario and Virgilio S. Almario

What is the oldest masjid in the country? Who is the artist behind letras y figuras? Why is the Metropolitan Theater renowned in Asia? With notes to guide teachers for classroom discussions, this book presents a survey of people, places, objects, and events that every Filipino should know.

Ano ang pinakamatandang masjid sa bansa? Sino ang manlilikhang-sining na nasa likod ng letras y figuras? Bakit kinikilala sa Asya ang Metropolitan Theater? May kasamang talâ para gumabay sa mga guro sa mga talakayang pangklasrum, itinatampok ng librong ito ang ilang mga tao, lugar, bagay, at pangyayaring makabuluhan para sa bawat Filipino. 

Additional Information
ISBN: 978-971-508-348-5
Published: 2009
Language: Filipino (Tagalog) and English
Age Recommendation: 13+
160 pages |  700 grams |  9 by12 inches

Co-published by Bench

  • Researchers - Lanelyn Carillo, Emylou V. Infante
  • Proofreaders - Emylou V. Infante, Aneka Rodriguez
  • Writers - Dencel Aquino, Mabi David-Balangue, Mabel David-Pilar, Vicente G. Groyon III, Aneka Rodriguez, Edgar Samar
  • Book Designers - Joanne Bereber-Gando
  • Illustrators - Eli F. Camacho, Beth Parrocha-Doctolero, Lesley Lim, Guia Anne Salumbides 
  • Photographers - Corona Dolot, R. Jordan P. Santos

Related Products