Manik Buangsi


₱99.00

Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Leonardo Giron, Ibarra Crisostomo

From the Samals in the southern Philippines comes this story of undying love between a mortal and an immortal. Manik Buangsi, the handsome prince of the sky, falls in love with Tuan Putli, the daughter of a sultan. Can Tuan Putli pass the test of the gods and join Manik Buangsi in his kingdom in the skies?

Mula sa mga Samal sa Timog Filipinas itong kuwento ng wagas na pag-ibig ng isang mortal at isang inmortal. Si Manik Buangsi, isang matipunong prinsipe ng langit, ay umibig kay Tuan Putli, anak ng isang sultan. Kaya bang pumasa ni Tuan Putli sa pagsubok ng mga diyos nang makapiling niya si Manik Buangsi sa kaharian sa langit?

ISBN: 971-508-266-1
Published: 2005
Language: English with Filipino (Tagalog) translation
Age Recommendation: 8+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Related Products