WiKAHON


Ang WiKAHON ay katipunan ng mga babasahin sa Filipino. Layunin nitong hasain ang pagbasa, gramatika, at pang-unawa ng mga mag-aaral sa mga tekstong nakasulat sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, pumunta sa wikahon.com.

- - -

Kasama na sa bayad ang shipping fee, liban sa PHP150 na idaragdag pagdating sa checkout.)

* MAHALAGA: Sa loob lamang ng bansa ang pagpapadala, at kailangang sakop ng delivery area ng koreo ang adres na padadalhan.